۱۳۹۵ آذر ۳, چهارشنبه

عالمان و دانشمندان جهان از ( قثا ) چیزی نمی دانند

دانشمندان جهان را جبر خشک مغز کرده است.
آنان از شکل قثا بطور کلی بی خبراند.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱ نظر: