۱۳۹۵ آذر ۱۳, شنبه

ایا دانشمندان و هندسه دانان شش ضلعی منتظم محاطی دیده اند ؟
۱ نظر: