۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

کسر متعارفی 22/7 چیست؟ ( 4 )

انشان ها با حیوانات شباهت ظاهری و باطنی بسیار دارند.
حیوانات یک رهبر دارند و بقیه از رهبر کورکورانه اطاعت می کنند.
در جمعیت حیوانات نمام افراد گروه کارگر اند .کارگران باید در مقام کارگری باقی بمانند تا سیر خلقتی شان به اتمام رسد .

در جوامع بشری همه پیرو هستند .اطاعت مطلق می کنند .مغز در این جوامع فعال نیست..از این روی تعداد عالم ودانشمند درجمعیت های ملیونی و میلیاردی از انگشتان  یک دست کمتر است.
علم وعالم ارزشمند ترین وجود اند..
گروه ها آموخته اند تظاهر به علم و عالم دوستی کنند..دانشکاه می روند که مدرک بگیرند .استاد استاد دکتر دکتر مهندس مهندس
بشنوند..در باطن هیچ انس و الفتی با عالم و علم ندارند.
با مغز غیر فعال آمده اند با مغز تهی و خالی از دنیامی روند..
نسبت محیط دایره به قطر دایره کلید حیاتی بشر است .این نسبت تار و پود علم است 
علم موجب رستگاری و آرامش انسان می شود..
تاکنون چه کرده ایم ؟
سرسری با آن بازی کرده ایم .خود رامشغول داشته ایم . بدون آنکه به نتایج حاصل از آن کوچک ترین توجهی کرده باشیم.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: