۱۳۹۵ آذر ۳, چهارشنبه

Hassan Dinbali: در نشر ریاضی آذر 1368

Hassan Dinbali: در نشر ریاضی آذر 1368: خواندم : در مقاله زیر ( از آندروود دادلی ترجمه محمد باقری ) از جماعتی به نام ( سودازدگان ) سخن می رود که عده ای از ویراستارانمرکز نشردانشک...

در نشر ریاضی آذر 1368

خواندم :
در مقاله زیر ( از آندروود دادلی ترجمه محمد باقری ) از جماعتی به نام ( سودازدگان ) سخن می رود که عده ای از ویراستارانمرکز نشردانشکاهی  ( محمد هادی شفیعیها و سیاوش شهشهانی و...... همه عالم .دانشمند وبا فرهنگ ) آنها را با عنوان مجعول ( نوابیغ ) می شناسند.
یک نوابیغ شناس آمریکائی که زمینه تخصصی اش ( تثلیث گر شناسی ) است شرح می دهد .
ما گروه چند ملیون نفره تثلیث گرهم گردهم آمدیم برای آن عالم و دانشمند با فرهنگ القاب ساز در برابر هر کلمه ساخته شده شان کلمه ای ساختیم تا در خور شان و مقام آنان باشد.
قلتپان= سودازده
زنبمزد =نوابیغ.
پس بدانید:
هرگاه سودازده و نوابغ را در جائی نظیر نشر ریاضی خواندید آن را قلتپان و زنبمزدی نوشته است.
جواب (های ) (هوی ) است.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

عالمان و دانشمندان جهان از ( قثا ) چیزی نمی دانند

دانشمندان جهان را جبر خشک مغز کرده است.
آنان از شکل قثا بطور کلی بی خبراند.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube