۱۳۹۵ آذر ۳, چهارشنبه

Hassan Dinbali: در نشر ریاضی آذر 1368

Hassan Dinbali: در نشر ریاضی آذر 1368: خواندم : در مقاله زیر ( از آندروود دادلی ترجمه محمد باقری ) از جماعتی به نام ( سودازدگان ) سخن می رود که عده ای از ویراستارانمرکز نشردانشک...

در نشر ریاضی آذر 1368

خواندم :
در مقاله زیر ( از آندروود دادلی ترجمه محمد باقری ) از جماعتی به نام ( سودازدگان ) سخن می رود که عده ای از ویراستارانمرکز نشردانشکاهی  ( محمد هادی شفیعیها و سیاوش شهشهانی و...... همه عالم .دانشمند وبا فرهنگ ) آنها را با عنوان مجعول ( نوابیغ ) می شناسند.
یک نوابیغ شناس آمریکائی که زمینه تخصصی اش ( تثلیث گر شناسی ) است شرح می دهد .
ما گروه چند ملیون نفره تثلیث گرهم گردهم آمدیم برای آن عالم و دانشمند با فرهنگ القاب ساز در برابر هر کلمه ساخته شده شان کلمه ای ساختیم تا در خور شان و مقام آنان باشد.
قلتپان= سودازده
زنبمزد =نوابیغ.
پس بدانید:
هرگاه سودازده و نوابغ را در جائی نظیر نشر ریاضی خواندید آن را قلتپان و زنبمزدی نوشته است.
جواب (های ) (هوی ) است.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

عالمان و دانشمندان جهان از ( قثا ) چیزی نمی دانند

دانشمندان جهان را جبر خشک مغز کرده است.
آنان از شکل قثا بطور کلی بی خبراند.
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱۳۹۵ خرداد ۱۶, یکشنبه

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: چقدر بی استعداد و عقب مانده اید. من هندسه مدرن را بنیان نهاده ام .تمام پارادوکس های برجامانده از عهد عتیق را حل کرده ام موضوع عدد پی مست...

هندسه دان برجسته جهان

چقدر بی استعداد و عقب مانده اید.
من هندسه مدرن را بنیان نهاده ام .تمام پارادوکس های برجامانده از عهد عتیق را حل کرده ام
موضوع عدد پی
مستقیم الخط کردن خط منحنی را سروسامان داده ام
و بسیار کار های دیگر
ولی شما عقب مانده های بی استعداد هنوز قضیه فیثاغورث رانشخوار می کنید..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

you tube

Hassan Dinbali: Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

Hassan Dinbali: Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: دایره عالی     دایره تعادل اوتار گویا  اوتار فهیم Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان : مبطلات مثلثات چهار اثر ابداعی...

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

دایره عالی  

دایره تعادل

اوتار گویا

 اوتار فهیم
Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: مبطلات مثلثات چهار اثر ابداعی من مثلثات را باطل و منسوخ شده اعلام می کنند. 1-) دایره عالی 2-) دایره تعادل 3-) اوتار گویا 4-) اوتار فهی...

هندسه دان برجسته جهان

مبطلات مثلثات
چهار اثر ابداعی من مثلثات را باطل و منسوخ شده اعلام می کنند.
1-) دایره عالی
2-) دایره تعادل
3-) اوتار گویا
4-) اوتار فهیم
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 دایره عالی

 دایره تعادل

 اوتار گویا

 اوتار فهیم