۱۳۹۵ خرداد ۱۶, یکشنبه

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: چقدر بی استعداد و عقب مانده اید. من هندسه مدرن را بنیان نهاده ام .تمام پارادوکس های برجامانده از عهد عتیق را حل کرده ام موضوع عدد پی مست...

هندسه دان برجسته جهان

چقدر بی استعداد و عقب مانده اید.
من هندسه مدرن را بنیان نهاده ام .تمام پارادوکس های برجامانده از عهد عتیق را حل کرده ام
موضوع عدد پی
مستقیم الخط کردن خط منحنی را سروسامان داده ام
و بسیار کار های دیگر
ولی شما عقب مانده های بی استعداد هنوز قضیه فیثاغورث رانشخوار می کنید..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

you tube

Hassan Dinbali: Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

Hassan Dinbali: Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: دایره عالی     دایره تعادل اوتار گویا  اوتار فهیم Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان : مبطلات مثلثات چهار اثر ابداعی...

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

دایره عالی  

دایره تعادل

اوتار گویا

 اوتار فهیم
Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: مبطلات مثلثات چهار اثر ابداعی من مثلثات را باطل و منسوخ شده اعلام می کنند. 1-) دایره عالی 2-) دایره تعادل 3-) اوتار گویا 4-) اوتار فهی...

هندسه دان برجسته جهان

مبطلات مثلثات
چهار اثر ابداعی من مثلثات را باطل و منسوخ شده اعلام می کنند.
1-) دایره عالی
2-) دایره تعادل
3-) اوتار گویا
4-) اوتار فهیم
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 دایره عالی

 دایره تعادل

 اوتار گویا

 اوتار فهیم

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: چهار شکل از پرشمار خلاقیت های من مثلثات را باطل و منسوخ شده اعلام کرده اند یک از آن چهار شکل ( اوتار فهیم ) است . من با اوتار فهیم ثابت ک...

هندسه دان برجسته جهان

چهار شکل از پرشمار خلاقیت های من مثلثات را باطل و منسوخ شده اعلام کرده اند
یک از آن چهار شکل ( اوتار فهیم ) است .
من با اوتار فهیم ثابت کرده ام مثلثات غیر معقول است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 اوتار فهیم

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: در نبرد علم و جهل .. هندسه مدرن تمام خاکریز های جهل را تسخیر و ویران کرده است. یکی از ابداعات هندسه مدرن (اوتار گویا ) است . من بااوتار گ...

هندسه دان برجسته جهان

در نبرد علم و جهل .. هندسه مدرن تمام خاکریز های جهل را تسخیر و ویران کرده است.
یکی از ابداعات هندسه مدرن (اوتار گویا ) است .
من بااوتار گویا مثلثات را باطل و منسوخ شده اعلام می کنم .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 اوتار گویا

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: هندسه مدرن تمام دانش بشری را مسخر خود کرده است. یکی از نوآوری ها در هندسه مدرن ( دایره تعادل ) است . من بادایره تعادل مثلثات را منسوخ شده...

هندسه دان برجسته جهان

هندسه مدرن تمام دانش بشری را مسخر خود کرده است.
یکی از نوآوری ها در هندسه مدرن ( دایره تعادل ) است .
من بادایره تعادل مثلثات را منسوخ شده اعلام می کنم .
هیچ دانشمندی نمی تواند درمقابل ( دایره تعادل ) از مثلثات دفاع نماید.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 دایره تعادل

۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: ( دایره عالی ) یکی از نوآوری های بسیار باارزش من است اگر تمام دانشمندان جهان جمع شوند که بر این کا رمن خدشه ای وارد نمایند موفقیت نصیب شان...

هندسه دان برجسته جهان

( دایره عالی ) یکی از نوآوری های بسیار باارزش من است
اگر تمام دانشمندان جهان جمع شوند که بر این کا رمن خدشه ای وارد نمایند موفقیت نصیب شان نخواهد شد.
این دایره مثلثات را منسوخ کرده است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 دایره عالی

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان

Hassan Dinbali: هندسه دان برجسته جهان: تمام مجامع علمی و دانشمندان جهان نمی توانند جواب ( دایره عالی ) مرا بدهند. من با  ( دایره عالی ) مثلثات رامنسوخ شده اعلام می کنم . www.di...

هندسه دان برجسته جهان

تمام مجامع علمی و دانشمندان جهان نمی توانند جواب ( دایره عالی ) مرا بدهند.
من با  ( دایره عالی ) مثلثات رامنسوخ شده اعلام می کنم .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tube
 دایره عالی